8.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ

8.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ

loLao