5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະມົງ

5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະມົງ

loLao