20. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໂທລະຄົມມະນາຄົມ

20. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໂທລະຄົມມະນາຄົມ

loLao