19.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ

19.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ

loLao