17.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ

17.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ

loLao