16.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະເພດ

16.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະເພດ

loLao