​ໂປດ​ເຕີແຜນວາດເຂດທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຂຶນສຳມະໂນທີ່ດິນ ແລະ ການອອກໃບຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ

​ໂປດ​ເຕີແຜນວາດເຂດທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຂຶນສຳມະໂນທີ່ດິນ ແລະ ການອອກໃບຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ

loLao