ໂປດ​ເຕີຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງວຽກ​ງານ​ວາງ​ແຜນ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທີ່​ດິນ​ກະ​ສິ​ກຳແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມຂັ້ນ​ບ້ານ​ໃນ​ເຂດ​ປ່າ​ໄມ້

ໂປດ​ເຕີຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງວຽກ​ງານ​ວາງ​ແຜນ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທີ່​ດິນ​ກະ​ສິ​ກຳແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມຂັ້ນ​ບ້ານ​ໃນ​ເຂດ​ປ່າ​ໄມ້

loLao