ໂປດ​ເຕີຂັ້ນຕອນການຂຶ້ນສຳມະໂນທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້

ໂປດ​ເຕີຂັ້ນຕອນການຂຶ້ນສຳມະໂນທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້

loLao