ໂປດ​ເຕີຂະບວນການ ຂັ້ນຕອນຂອງວຽກງານວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດິນກະສິກຳແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບ້ານ ໃນເຂດປ່າໄມ້

ໂປດ​ເຕີຂະບວນການ ຂັ້ນຕອນຂອງວຽກງານວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດິນກະສິກຳແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບ້ານ ໃນເຂດປ່າໄມ້

loLao