ໂປດ​ເຕີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ໃນແຕ່ລະບາດກ້າວໃນວຍກງານວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກຳ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັນບ້ານໃນເຂດປ່າໄມ້

ໂປດ​ເຕີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ໃນແຕ່ລະບາດກ້າວໃນວຍກງານວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກຳ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັນບ້ານໃນເຂດປ່າໄມ້

loLao