ແຜ່ນພັບວິທີຜະລິດນໍ້າສະກັດຊີວະພາບດ້ວຍພືດຜັກ, ໝາກໄມ້ ແລະ ຫອຍໃຊ້ບຳລຸງພືດ

ແຜ່ນພັບວິທີຜະລິດນໍ້າສະກັດຊີວະພາບດ້ວຍພືດຜັກ, ໝາກໄມ້ ແລະ ຫອຍໃຊ້ບຳລຸງພືດ

loLao