ແຜ່ນພັບການເຮັດນໍ້າສະກັດຊີວະພາບດ້ວຍພືດສະໝຸນໄພໃຊ້ປ້ອງກັນແມງໄມ້ສັດຕູພືດ

ແຜ່ນພັບການເຮັດນໍ້າສະກັດຊີວະພາບດ້ວຍພືດສະໝຸນໄພໃຊ້ປ້ອງກັນແມງໄມ້ສັດຕູພືດ

loLao