ເມືອງ ດາກຈືງ

ບົົດລາຍງານຜົນການສຳຫຼວດກຳນົດແບ່ງເຂດການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ ດາກຈືງ ແຂວງ ເຊກອງ ແຕ່ປີ 2009 ຮອດປີ 2020

loLao