ເມືອງ ກະລຶມ

ບົົດລາຍງານຜົນການສຳຫຼວດກຳນົດແບ່ງເຂດການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ ກະລຶມ ແຂວງ ເຊກອງ ແຕ່ປີ 2009 ຮອດປີ 2020

loLao