ຮ່າງ ດໍາລັດ_ວ່າ_ດ້ວຍ_ທີ່_ດິນ_ກະ_ສິ_ກຳ ສະ_ບັບ_ລົງ_ຈົດ_ໝາຍ_ເຫດ ກະ_ຊວງ_ຍຸ_ຕິ_ທຳ

ຮ່າງ ດໍາລັດ_ວ່າ_ດ້ວຍ_ທີ່_ດິນ_ກະ_ສິ_ກຳ ສະ_ບັບ_ລົງ_ຈົດ_ໝາຍ_ເຫດ ກະ_ຊວງ_ຍຸ_ຕິ_ທຳ

loLao