ບົດລາຍງານຜົນການສຳຫຼວດກຳນົດແບ່ງເຂດການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ

ບົດລາຍງານຜົນການສຳຫຼວດກຳນົດແບ່ງເຂດການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ

loLao