ບົດລາຍງານຜົນການສຳຫຼວດກຳນົດແບ່ງເຂດການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ດາກຈື ແຂວງ ເຊກອງງ

ບົດລາຍງານຜົນການສຳຫຼວດກຳນົດແບ່ງເຂດການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ດາກຈື ແຂວງ ເຊກອງງ

ບົົດລາຍງານຜົນການສຳຫຼວດກຳນົດແບ່ງເຂດການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ ດາກຈືງ ແຂວງ ເຊກອງ ແຕ່ປີ 2009 ຮອດປີ 2020

loLao