ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເນື້ອ​ທີ່​ດິນ​ເພື່ອ​ສຳ​ປະ​ທານປູກ​ໄມ້​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ ພື່ດຕ່າງໆ

ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເນື້ອ​ທີ່​ດິນ​ເພື່ອ​ສຳ​ປະ​ທານປູກ​ໄມ້​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ ພື່ດຕ່າງໆ

loLao