ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສື່ມວນຊົນ ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ (2016)

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສື່ມວນຊົນ ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ (2016)

loLao