ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊົນລະປະທານ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊົນລະປະທານ

loLao