ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່
ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດີນກະສິກຳ

ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ “ຄພດກ” ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້,ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ ແກ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ສຳຫຼວດ, ຈັດສັນ,ກຳນົດແບ່ງເຂດທີ່ດິນກະສິກຳ, ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້, ການປົກປັກຮັກສາ, ການບູລະນະ
ແລະ ປັບປຸງດິນ,ການທົດລອງສາທິດ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ, ປັບປຸງ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອແນໃສ່ການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ຝຸ່ນ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ.

 • ບໍລິຄຳໄຊ
 • ຫຼວງນ້ຳທາ
 • ເຊກອງ
 • ນະຄອນຫຼວງ
image

ພາບລວມຂອງ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ

ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2012, ເພື່ອຈຸດປະສົງແນ່ໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຄິບັດແນວທາງ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄປຕາມທິດທີ່ຢືນຍົງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ ” ຄພດກ ” ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງໜື່ງສັງກັດໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້.

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດີນມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້.

 1. ປະຕິບັດ ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ, ດຳລັດ, ມະ ຕິຂອງລັດຖະບານ, ຂໍ້​ຕົກລົງ, ຄຳ​ສັ່ງ, ​ແຈ້ງ​ການ, ຄຳ​ແນະນຳ ຂອງ​ຂັ້ນ​ເທິງ​ວາງ​ອອກ;
 2. ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນ​ຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ແຜນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ມາເປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການສະເພາະຂອງຕົນ ພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ;
 3. ຄົ້ນຄວ້າ, ນຳສະເໜີ ແລະ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ພ້ອມທັງກຳນົດຕຳແໜ່ງງານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ສ້າງແຜນກຳນົດພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແຜນການບໍາລຸງກໍ່ສ້າງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 4. ຄົ້ນຄວ້າ, ນໍາສະເໜີ ສ້າງ, ປັບປຸງນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ພ້ອມ​ທັງເຜີ​ຍ​ແຜ່​ອອກ​ສູ່​ສັງຄົມ​ຢ່າງ​ກວ້າງ​ຂວາງ;
 5. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ສຳຫຼວດ, ຈັດສັນ, ຈັດປະເພດ ແລະ ວິໄຈ ​ເພື່ອປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງດິນ, ແບ່ງເຂດການຜະລິດກະສິກຳ ​​ແລະ ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ຕາມທິດຍືນຍົງ;
 6. ໃຫ້ການບໍລິການວິໄຈດິນ, ຝຸ່ນ, ພືດ, ຈຸລິນຊີ ແລະ ບໍລິການ ການສຳຫຼວດ, ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ທີ່​ມີ​ປະສິດທິພາບ ​ແລະ ​ເປັນ​ມິດ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ;
 7. ສ້າງຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການດິນ ​ໃຫ້​ພະນັກງານ ຂັ້ນ​ແຂວງ, ​ເມືອງ ​ແລະ ຂັ້ນບ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໝໍດິນ;
 8. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ດຳເນີນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ຂຶ້ນສຳມະໂນ, ອອກໃບຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ເພື່ອ​ເປັນ​ຫຼັກ​ຖານ​ໃນ​ການອອກໃບຕາດິນ;
 9. ຄົ້ນຄວ້າ ປະກອບຄຳເຫັນດ້ານ​ວິຊາ​ການ ໃນການອະນຸມັດໃຫ້ເຊົ່າ, ສຳປະທານ, ການຫັນປ່ຽນທີ່ດິນກະສິກຳໄປສູ່ເປົ້າໝາຍອື່ນ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກໍາ ຕາມທ່າແຮງ ແລະ ສະ ພາບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ ຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ;
 10. ​ເກັບ​ກຳ ​ແລະ ສ້າງ​ຖານ​ຂໍ້ມູນທີ່​ດິນ​ກະສິກຳ ​ເພື່ອ​​ຕິດຕາມ, ​ກວດກາ ​ແລະ ປະເມີນຜົນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການຄຸ້ມ​ຄອງ​ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ;
 11. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ທົດລອງ, ທົດສອບ, ສາທິດ ເພື່ອຊອກຫາຮູບແບບ ເຕັກນິກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃນການນຳໃຊ້, ການປັບປຸງບູລະນະ, ການອະນຸລັກ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ ເພື່ອການຜະລິດກະສິກໍາ ຕາມທິດຍືນຍົງ;
 12. ຄຸ້ມ​ຄອງ, ຕິດຕາມ, ວິ​​ໄຈ ​ແລະ ທົດ​ສອບ ​ເພື່ອ​ຢັ້ງຢືນ​ຄຸນ​ນະພາ​ບຝຸ່ນ​ທີ່​ຜະລິດ, ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​-ສົ່ງ​ອອກ ​ແລະ ຈຳໜ່າຍ ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ລວມທັງ​ວັດຖຸ​ດິບ ທີ່​ນຳ​ມາ​ຜະລິດ​ຝຸ່ນ, ກຳນົດ​ອັດຕາ ​ແລະ ​ໃຫ້​ຄຳ​ແນະນຳ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຝຸ່ນ ​ເພື່ອ​ຍົກ​ຜະລິດ​ຕະພາບ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ;
 13. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຂອງຕົນ;
 14. ສ້າງແຜນດຳເນີນງານ, ແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານປະຈຳປີ ພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດ ກາ, ສະຫຼຸບ-ຕີລາຄາ, ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ, ແຜນການ, ບັນດາໂຄງການ ​ແລະ ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ ລວມທັງ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ງົບປະມານທີ່ກົມຮັບຜິດຊອບ ຢ່າງ​ເປັນ​ລະບົບ​ຕໍ່​ເນື່ອງ;
 15. ປະກອບສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການພັດ​ທະນາ​ບັນດາ​ວິທະຍາ​ໄລ ​ແລະ ໂຮງຮຽນ ທີ່​ຂຶ້ນກັບ​ກະຊວງ​ກະສິກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ພ້ອມ​ທັງ​ສະໜອງດ້ານ​ເຕັກນິກ​, ວິຊາ​ການ ​ແລະ ສິ່ງ​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ຕ່າງໆ ​ໃຫ້​ບັນດາ​ສູນ, ສະຖານີ ຢູ່​ຂັ້ນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ;
 16. ​ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຂັ້ນ​ເທິງ.

ຂອບເຂດສິດຂອງກົມ 

ຂອບເຂດສິດຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດີນມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້.

 1. ສະເໜີປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ ຕໍ່ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ, ບັນຈຸ-ສັບຊ້ອນ ແລະ ຈັດວາງ ບຸກຄະລາກອນ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ທີ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກຳນົດ ຕາມທິດກະທັດລັດ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ;
 2. ຊີ້ນຳ, ຄຸ້ມຄອງ ຕາມສາຍຕັ້ງທາງດ້ານເຕັກນິກ, ວິຊາການ ໂດຍມີການແບ່ງຂັ້ນ, ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດ ຊອບ ແລະ ແບ່ງສິດ ໃນການຕົກລົງບັນຫາ ຢ່າງລະອຽດ, ຈະແຈ້ງ;
 3. ຮຽກໂຮມພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ວິຊາການ ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຫຼື ລາຍງານສ່ອງແສງວຽກງານ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ເຂົ້າຮ່ວມວາງສະແດງສິນຄ້າກະສິກຳ ແລະ ກົນຈັກກະສິກຳ, ຕະຫຼາດນັດ, ຝຶກອົບຮົມ, ສຳມະນາວິຊາການ ແລະ ລົງເຮັດວຽກຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ-ຮາກຖານ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ວຽກງານ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນລະບຽບການທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ;
 4. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດ້ານກະສິກຳ, ປ່າ ໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 5. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ຊັບສິນຂອງລັດ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກຳນົດໄວ້;
 6. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນ​ເງິນ​ເດືອນ, ຍ້ອງຍໍ, ຍົກຍ້າຍໜ້າທີ່, ປົດຕຳແໜ່ງ, ສັບຊ້ອນ, ຈັດວາງ, ປະຕິບັດວິໄນ, ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອື່ນໆ ຕໍ່ພະນັກງານ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ລະບຽບການ​ທີ່​ກຳນົດ​ໄວ້;
 7. ພົວພັນ, ຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັບ ອົງການ ຫຼື ສະຖາບັນການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ບົນພື້ນຖານຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້;
 8. ຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ສຳມະນາ, ທັດສະນະສຶກສາ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ນຳໃຊ້ສື່ໂຄສະ ນາຕ່າງໆ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດຂອງວຽກງານ ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ;
 9. ໃຫ້ບໍລິການວິຊາການ ແລະ ບໍລິການທີ່ປຶກສາ ເພື່ອຊຸກຍູ້ວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ຕາມຫຼັກວິຊາການ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້;
 10. ປະຕິບັດສິດອື່ນ ຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

ຫາກມີຄຳຖາມກະລຸນາຕິດຕໍ່

ສອບຖາມຂໍ້ມູນສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້.

+856217702016