ກົງຈັກຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ປະກອບດ້ວຍ:

ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນ ຫຼວງ ​ແລະ ມີ​ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບ​ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ຂັ້ນເມືອງ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ຈຳນວນໜຶ່ງ.

_

ຄະນະກົມ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ

_
ທ່ານ ປອ ນິວົງ ສີປະເສີດ
ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ
ທ່ານ ກອງແກ້ວ ພະຈອມພົນ
ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ
ທ່ານ ປອ ທັດເທວາ ສະພັງທອງ
ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ
 

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງກົມ