ເວັບໄຊບັນດາກະຊວງ


ເວັບໄຊບັນດາໂຄງການຮ່ວມມື

  • ໂຄງການ ຮ່ວມມື ລາວ – ເຢຍລະມັນ
  • ໂຄງການ FAO
  • ໂຄງການລະບົບຜະລິດກະສິກຳປັບຕົວໄປຕາມດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ (EFICAS)
  • ໂຄງການປັບປຸງລະບົບການປູກສາລີ ເທິງເຂດພື້ນທີ່ຄ້ອຍຊັນໃນປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ສປປ ລາວ
  • ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມອາດສາມາດແຂ່ງຂັນຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ
  • ໂຄງການຮ່ວມມື ຮົງກາລີ
  • ໂຄງການຄຸ້ມຄອງລະບົບຂໍ້ມູນຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນ (SAMIS)

ເວັບໄຊບັນດາສື່ສີ່ງພິມ


ເວັບໄຊອື່ນໆ