ລ/ດລາຍຊື່ເວັບໄຊບັນດາກົມ (ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້)ລິງເວັບໄຊສະຖານະ
1ຫ້ອງການກະຊວງ—————-ກຳລັງປັບປຸງ
2ກົມແຜນການ ແລະ ການເງີນ —————- ກຳລັງປັບປຸງ
3ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ —————- ກຳລັງປັບປຸງ
4ກົມປູກຝັງ —————- ກຳລັງປັບປຸງ
5ກົມກວດກາ —————- ກຳລັງປັບປຸງ
6ກົມປ່າໄມ້ —————- ກຳລັງປັບປຸງ
7ກົມກວດກາປ່າໄມ້ —————- ກຳລັງປັບປຸງ
8ກົມຊົນລະປະທານ —————- ກຳລັງປັບປຸງ
9ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ —————- ກຳລັງປັບປຸງ
10ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ —————- ກຳລັງປັບປຸງ
11ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກຳ —————- ກຳລັງປັບປຸງ
12ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ —————- ກຳລັງປັບປຸງ
13ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ —————- ກຳລັງປັບປຸງ