ຝຶກອົບຮົມການວິໄຈດິນທາງດ້ານຟີຊິກ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 ກຸມພາ – 3 ມີນາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ທາງສູນວິໄຈດິນ, ພືດ ແລະ ຝຸ່ນ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ (DALAM) ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້: ... ອ່ານເພີ່ມ

ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ປັບປຸງລະບົບນິເວດກະສິກຳ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານໃນ ສ ປປ ລາວ (ASSET-IMC)

(English text below) ໃນວັນທີ 3 ມີນາ 2023, Gret ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ (DALAM) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ປັບປຸງລະບົບນິເວດກະສິກຳ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານໃນ ສ ປປ ລາວ ... ອ່ານເພີ່ມ

ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ລົງຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ, ການສ້າງຊາວນາຕົວແບບ ແລະ ການອອກໃບຢັ້ງຢືນທີ່ດິນກະສິກໍາ ທີ່ສະຫນັບສະໜູນການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 ກຸມພາ ຫາ 02 ມີນາ 2023, ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ທີ່ສະຫນັບສະໜູນການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ໃນ ... ອ່ານເພີ່ມ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ໃນການພັດທະນາຫຼັກສູດ ສຳລັບຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນກະສິກຳ

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 7 – 8 ກຸມພາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກໍາ (SALM) ຫຼື ໂຄງການໄລຟ໌ ພາຍໃຕ້ ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ (VFI) ຮ່ວມກັບ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ (DALaM), ... ອ່ານເພີ່ມ