ຝຶກອົບຮົມ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊາວກະສິກອນໃນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍໂຄງການ ASSET ທີ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ.

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 09-22 ພຶດສະພາ 2023 ສູນພັດທະນາທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ຝຸ່ນ (ທີມງານປະຕິບັດງານກິດຈະກຳໂຄງການ ASSET), ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊາວກະສິກອນໃນພື້ນທີ່ບ້ານເປົ້າໝາຍໂຄງການ ASSET ກ່ຽວກັບ ຫຼັກການພື້ນຖານໃນການຜະລິດກະສິກໍາ ເປັັນຕົ້ນແມ່ນ ດິນ, ຝຸ່ນ, ພືດ ແລະ ເຕັກນິກວິທີການພື້ນທີ່ດິນຄ້ອຍຊັນ ... ອ່ານເພີ່ມ