ຝຶກອົບຮົມການວິໄຈດິນທາງດ້ານຟີຊິກ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 ກຸມພາ – 3 ມີນາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ທາງສູນວິໄຈດິນ, ພືດ ແລະ ຝຸ່ນ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ (DALAM) ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້: ... ອ່ານເພີ່ມ