ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ເປີດຕົວ ລະບົບອຸຕຸກະເສດ ຂອງ ສປປ ລາວ ຫລື LaCSA APP ເປັນນະວັດຕະກຳໄໝ່ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ປົດລອກການຜະລິດກະສິກຳແບບທັນສະໄໝ, ຊາວກະສິກອນສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນອຸຕຸກະເສດ ແລະ ສາມາດດຶງເອົາຂໍ້ມູນຈາກລະບົບຫຼັກຊາໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສະດວກ ເພາະເປັນລະບົບອອນລາຍ ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ທຸກສະຖານທີໆ ມີອິນເຕີເນັດໂດຍຜ່ານທາງໂມບາຍໂພນ ແລະ ເວັບໄຊ້ທາງຄອມພິວເຕີ.

ເພື່ອຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໃຫ້ແກ່ທີມງານຂັ້ນເມືອງ ໃນຄູ້ມຄອງຂໍ້ມູນແອັບໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການນຳເຂົ້າຂໍ້ມູນທີ່ສະໝຳສະເໝີ ແລະ ຫລາກຫລາຍ ທາງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ຮ່ວມກັບ ​ອົງ​ການ​ອາ​ຫານ ແລະ ການ​ກະ​ເສດ ແຫ່ງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ, ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ຊາ​ມິ​ສ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ : ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ວິທີການປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນລະບົບການບໍລິການຂໍ້ມູນພູມອາກາດ ສຳລັບກະສິກຳ ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ກັບພະນັກງານເມືອງ ຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ ຂື້ນໃນວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ, ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ເປັນການຝຶກອົບຮົມ ຮູບແບບທາງໄກ. ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງທ່ານ ກອງແກ້ວ ພະຈອມພົນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ ພ້ອມດ້ວຍ ພະນັກງານເມືອງ ຈຳ​ນວນ  30 ເມືອງ ແລະ ພະນັກງານ 18 ແຂວງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການກົມ ຈຳນວນ 10 ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມ.

  ຈຸດປະສົງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານເມືອງໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າ ໃນລະບົບ ການບໍລິການ ຂໍ້ມູນພູມອາກາດ ສຳລັບກະສິກຳ ໃນ ສປປ ລາວ. ເປົ້າໝາຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານເມືອງມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ແອັບລັກຊາ ແລະ ສາມາດຕິດຕັ້ງ, ນຳໃຊ້ ແລະ ປ້ອນຂໍ້ມູນ ໃນໂທລະສັບມືຖື ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ແອບຂໍ້ມູນອຸຕຸກະເສດ (LaCSA app) ເຂົ້າໃນການວາງແຜນການຜະລິດກະສິກຳ.

ໃນພິທີ ທ່ານ ກອງແກ້ວ ພະຈອມພົນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ວ່າ: ໃນການພັດທະນາກະສິກຳໃຫ້ມີຄວາມທັຍສະໄໝຂຶນ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີນໍາໃຊ້ເຕັກນິກວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຍີ ຕ່າງໆ ເຂົ້າມາໃສ່ໃນການຜະລິດກະສິກໍາເຊັນວ່າ: ເຕັກນິກການປັບປຸງດິນ ແລະ ການຈັດການດິນ, ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນພະຍາກອນອາກາດເຂົ້າມາໃສ່ການແຜນການຜະລິດ, ການຈັດການແມງໄມ້ສັດຕູພືດ, ການວາງແຜນການປູກໃນແຕ່ລະດູການ, ຈົນຮອດການຕະຫລາດ. ສະນັ້ນມັນມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຍິງທີ່ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ ໂດຍສະເພາະ ພະນັກງານ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ, ແຂວງ, ແລະ ພະນັກງານຂອງໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ຮູ້, ໄດ້ເຂົ້າໃຈ, ແລະ ສາມານໍາໄປແນະນໍາຕໍ່ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຜະລິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ສາມາດປັບໂຕໄປກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໄດ້.

ນອກຈາກນັ້ນ ນັກສຳມະນາກອນຍັງໄດ້ຝຶກຕົວຈີງໃນການນຳໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ LaCSA  (ບົດແຈ້ງຂ່າວອາກາດປະຈຳອາທິດ “ Season forecast bulletin” ແລະ ການເກັບກໍຂໍ້ມູນເພື່ອປັບປຸງລະບົບລັກຊາ) ສາມາດດາວໂລດບົດຂ່າວອຸຕຸກະເສດອອກມາໄດ້, ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດເຂົ້ານຳໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຂໍ້ມູນອຸຕຸກະເສດ (https://www.lacsa.net) ຕື່ມ.