ກອງປະຊຸມ ຜ່ານຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພດັທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ຮອດປີ 2040 (ສະບບັຮ່າງ ປັບປຸງ)

ໃນວັນທີ່  09 ມີຖຸນາ  2022 (ຕອນເຊົ້າ) ຢູ່ທີສະໂມສອນກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກົມ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຂັ້ນກະ ຊວງຄັ້ງທີ 2 ຂື້ນ ເພືອຜ່ານຍຸດທະສາດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ... ອ່ານເພີ່ມ