ກົງຈັກຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ປະກອບດ້ວຍ:

ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນ ຫຼວງ ​ແລະ ມີ​ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບ​ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ຂັ້ນເມືອງ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ຈຳນວນໜຶ່ງ.

_

ຄະນະກົມ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ

_
ທ່ານ ປອ ນິວົງ ສີປະເສີດ
ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ
ທ່ານ ອາໂນລາດ ຈັນທະວົງສາ
ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ
 
ທ່ານ ບັນດິດ ຣາມາງກູນ
ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ
ທ່ານ ປອ ທັດເທວາ ສະພັງທອງ
ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ
 
ທ່ານ ປອ ເພັງ ເຊັ່ງຊື່
ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງກົມ