ຮູບພາບລາຍລະອຽດດາວໂຫລດ PDF
This image has an empty alt attribute; its file name is Agriclture_Lao.pngແຜນທີ່:
ການກຳນົດ ແລະ ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ຮອດ 2025


ຜູ້ສ້າງ:
ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ດາວໂຫລດ
This image has an empty alt attribute; its file name is ALL_Crops.png ແຜນທີ່:
ກຳນົດເນື້ອທີ່ຜະລິດເປັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ເປັນສິນຄ້າໃນ ສປປລາວ

ຜູ້ສ້າງ:
ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ດາວໂຫລດ
ແຜນທີ່:
ທົ່ງຫຍ້າທຳມະຊາດສຳຫຼັບລ້ຽງສັດ

ຜູ້ສ້າງ:
ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ດາວໂຫລດ
ແຜນທີ່:
ກຳນົດເນື້ອທີ່ເພື່ອຜະລິດເຂົ້າເປັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ

ຜູ້ສ້າງ:
ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ດາວໂຫລດ
ແຜນທີ່:
ກຳນົດເນື້ອທີ່ຜະລິດພືດເປັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ເປັນສິນຄ້າໃນ ສປປລາວ

ຜູ້ສ້າງ:
ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ດາວໂຫລດ