ເວັບໄຊບັນດາກະຊວງ

Ministries of Lao PDR

ລ/ດລາຍຊື່ບັນດາກະຊວງ ແລະ 3 ອົງການທຽບເທົ່າລີ້ງເວັບໄຊສະຖານະ
1ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
Ministry of Agricultural and Forestry
http://www.maf.gov.la/ ກຳລັງປັບປຸງ
2ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ
Ministry of Natural Resource and Environment
http://www.monre.gov.la/ນຳໃຊ້
3ກະຊວງຍຸດຕິທຳ
Ministry of Justice
https://www.moj.gov.la/ນຳໃຊ້
4ກະຊວງການຕ່າງປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ
Ministry of Foreign Affairs
http://www.mofa.gov.la/ນຳໃຊ້
5ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
Ministry of Education and Sports
http://www.moes.edu.la/ນຳໃຊ້
6ກະຊວງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່
Ministry of Energy and Mine
http://www.mem.gov.la/ນຳໃຊ້
7ກະຊວງການເງິນ
Ministry of Finance
http://www.mof.gov.la/ນຳໃຊ້
8ກະຊວງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ
Ministry of Industry and Commerce
https://www.moic.gov.laນຳໃຊ້
9ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
Ministry of Information, Culture and Tourism
http://www.micat.gov.laນຳໃຊ້
10ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ
Ministry of Labor and Social Welfare
http://www.molsw.gov.la/ນຳໃຊ້
11ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ
Ministry of National Defense
http://www.mod.gov.la/ນຳໃຊ້
12ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ
Ministry of Planning and Investment
http://www.mpi.gov.la/ນຳໃຊ້
13ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
Ministry of Health
http://moh.gov.la/ນຳໃຊ້
14ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
Ministry of Public Security
http://www.laosecurity.gov.la/ ກຳລັງປັບປຸງ
15ກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງ
Ministry of Public Work and Transportation
https://www.mpwt.gov.la/ ນຳໃຊ້
16ກະຊວງພາຍໃນ
Ministry of Home Affairs
https://www.moha.gov.la/ ນຳໃຊ້
17ກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ
Ministry of Science and Technology
https://www.most.gov.la/ ນຳໃຊ້
18ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມ ແລະ ການສື່ສານ
Ministry of Post, Telecom and Communication
https://mpt.gov.la/ນຳໃຊ້
19ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ
Bank of Lao PDR
http://www.bol.gov.la/ນຳໃຊ້