ໜ້າທີ່ ຂອງສູນສໍາຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ

  1. ຝຶກ​ອົບຮົມ​ວິຊາ​ການ​ ຕາມ​ຂະ​ແໜງວິຊາ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ຕົນ ​ໃຫ້​ພະນັກງານ ຂັ້ນ​ແຂວງ, ຂັ້ນ​ເມືອງ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ ​ແລະ ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່ວຽກ​ງານວິຊາ​ສະ​ເພາະ ດ້ວຍຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ;
  2. ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ການຈັດ​ຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ​ອໍານາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນແຕ່ລະຂັ້ນ ເພື່ອດໍາ​ເນີນ​ ກາ​ນສໍາ​ຫຼວດ, ຈັດ​ສັນ ​ແລະ ວາງ​ແຜນ​ນໍາ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ກະສິກໍາ​, ສ້າງບັນດາແຜນທີ່ ຊະນິດຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງໃຫ້​ແທດ​ເໝາະ​ກັບ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຕົວ​ຈິງໃນແຕ່​ລະລະດັບ;
  3. ຈັດຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການ ດ້ານການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ຈີ​ໄອ​ເອສ໌ ແລະ ຈີພີເອສ໌, ສະໜອງ ແລະ ບໍລິການ​ຂໍ້ມູນທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ຕົນ ໃຫ້​ແກ່​ການຈັດ​ຕັ້ງ, ບຸກຄົນ ​ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ​ເພື່ອ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ການວາງ​ແຜນ, ການ​ພັດທະນາ ​ແລະ ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ທີ່​ດິນ​ກະສິກໍາ ໃຫ້​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ​;
  4. ຈັດ​ຕັ້ງ​​ປະຕິບັດ​ ການ​ວິ​ໄຈຄຸນ​​ສົມບັດທາງ​ຟິຊິກ ​ແລະ ​ເຄມີ​ຂອງ​ດິນ, ວິ​ໄຈ​ພືດ, ຝຸ່ນ ​ແລະ ຈຸນ​ລິນ​ຊີ ເພື່ອ​ຕີ​ລາຄາ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ ​ແລະ ​ເປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ອ້າງ​ອີງ ​ໃນ​ການວາງ​ແຜນ ​ແລະ ນໍາ​ໃຊ້​ທີ​ດິນ​ກະສິກໍາ ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິພາບ ​ແລະ ປະສິດທິ​ຜົນ​ສູງ;
  5. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຂັ້ນ​ເທິງ.

[pdf id=1213]