ໜ້າທີ່ ຂອງສູນສໍາຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ

  1. ດໍາ​ເນີນ​ ກາ​ນສໍາ​ຫຼວດ, ສຶກສາຈໍາແນກ, ປະເມີນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມຂອງດິນ, ກຳນົດແບ່ງເຂດທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃນເນື້ອທີ່ 4,5 ລ້ານເຮັກຕາ, ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃນແຕ່ລະລະດັບ ພ້ອມທັງສໍາຫຼວດຂອບເຂດ ເພື່ອປັກຫຼັກໝາຍເຂດສະຫງວນ ທີ່ດິນກະສິກໍາໄວ້;
  2. ກຳນົດເຂດປູກພືດອຸດສະຫະກໍາ, ເຂດປູກພືດສະບຽງ,​ ເຂດປູກເຂົ້າ, ເຂດປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ເຂດປູກໄມ້ເສດຖະກິດ, ເຂດປູກພືດອາຫານສັດ, ເຂດລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ຕາມແລວທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ແລວທາງເສດຖະກິດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການລົງທຶນ ແລະ ວາງແຜນຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມ ການຜະລິດພາຍໃນທົດແທນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ການຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກ;
  3. ຈັດຝຶກ​ອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ​ວິຊາ​ການ ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ຕາມສາຍຕັ້ງຂອງຕົນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ ມີປະສິດທິຜົນ;
  4. ສໍາຫຼວດ, ວັດແທກລະດັບນໍ້າໃຕ້ດິນ ແລະ ເກັບກໍາຕົວຢ່າງໃນພື້ນທີ່ດິນກະສິກໍາມາວິໄຈ ແລະ ສ້າງເປັນແຜນທີ່ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ;
  5. ສະໜອງ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການ​ຂໍ້ມູນ ແກ່ພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຊາວກະສິ ກອນ ​ເພື່ອ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນການ​ພັດທະນາ ​ແລະ ປົກ​ປັກ​ຮັກສາທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ​;
  6. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຂັ້ນ​ເທິງ.

[pdf id=1213]