ໜ້າທີ່ ຂອງພະແນກແຜນການ​ແລະການ​ຮ່ວມ​ມື

  1. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳຂອງກະ ຊວງໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ກາຍເປັນແຜນດຳເນີນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການສະເພາະຂອງກົມ ທີ່ມີຄວາມແທດເໝາະ, ສອດຄ່ອງ, ເປັນຮູບປະທຳ ແລະ ສາມາດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ;
  2. ຄົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມ ແລະ ກວດກາ ແຜນດຳເນີນງານ, ແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ຈາກບັນດາພະແນກ, ສູນ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ ທີ່ຂຶ້ນກັບກົມ ລວມທັງແຜນການຂອງຂະແໜງການ ແລະ ໜ່ວຍງານສາຍຕັ້ງທີ່ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ​ແລ້ວສ້າງໃຫ້ເປັນແຜນລວມໃນລະດັບກົມ ເພື່ອນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງພິ ຈາລະນາ;
  3. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທັງ​ສູນ​ກາງ ​ແລະ ທ້ອງ​ຖິ່ນ ເພື່ອດຳເນີນການຕິດຕາມ, ກວດ ກາປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບ, ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນດຳເນີນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ ລວມທັງການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ ປະຈຳ​ເດືອນ, 3 ​ເດືອນ, 6 ​ເດືອນ, ປະຈຳປີ ກໍຄືບົດລາຍງານສິ້ນສຸດໂຄງການ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ເປັນບົດລາຍງານລວມຂອງກົມ;
  4. ພົວພັນ ແລະ​ ປະ​ສານ​ສົມທົບ ​ກັບບັນດາ​ອົງ​ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ໃນ​ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສ້າງແຜນການຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍ ເຫຼືອທາງເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຂອງຕົນ;
  5. ສັງລວມເອກະສານນິຕິກໍາການຮ່ວມມື ແລະ ບົດລາຍງານຜົນການຮ່ວມມືຕ່າງໆ ທີ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
  6. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຂັ້ນ​ເທິງ.