ໜ້າທີ່ ຂອງພະແນກບໍລິຫານ ​ແລະ ຈັດຕັ້ງ

  1. ເປັນໃຈກາງໃນການສັງລວມ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ການເງິນ, ຊັບສົມບັດ, ພາຫະນະ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ ຂອງ​ກົມ, ການຂຶ້ນບັນຊີ, ຕິດຕາມການນຳໃຊ້, ຄຸ້ມຄອງແຜນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບການທີ່ກຳນົດໄວ້;
  2. ສັງລວມ, ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ອາສາສະໝັກ ແລະ ຊ່ຽວຊານ ທີ່ຂຶ້ນກັບກົມ ດ້ວຍການຂຶ້ນບັນຊີ, ເກັບກຳຊີວະປະຫວັດ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານ ເພື່ອນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງບັນຈຸເຂົ້າໃສ່ພາກສ່ວນທີ່ຂາດເຂີນ ລວມທັງການສ້າງແຜນກໍ່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການ ໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກປະສິດທິພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ສະໜອງພະນັກງານ ໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ;
  3. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບການເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນ​ເງິນ​ເດືອນ, ສັບຊ້ອນ, ຈັດວາງຕຳແໜ່ງງານ, ນະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຕະຫຼອດຮອດການປະຕິບັດວິໄນຕ່າງໆ ຕໍ່ພະນັກງານ ຂອງ​ຕົນ;
  4. ເປັນໃຈກາງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງ​ເສີມບົດບາດ​ຍິງ-​ຊາຍ ​ແລະ ພັດທະນາຄວາມ​ກ້າວໜ້າຂອງ​ແມ່ຍິງ ແລະ ​ວຽກແມ່-ເດັກ ພາຍໃນກົມ;
  5. ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເອກະສານ​ຂາ​ເຂົ້າ-ຂາ​ອອກ​ ​ແລະ ​ເກັບ​ຮັກສາ​​ເອກະສານ​ທາງ​ລັດຖະການ​ຂອງ​ກົມ ລວມທັງ​ວຽກບໍລິຫານ ​ແລະ ພິທີການ​ຂອງ​ກົມ;
  6. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຂັ້ນ​ເທິງ.