ໜ້າທີ່ ຂອງພະແນກຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກໍາ

  1. ກວດກາ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບທີ່ດິນກະສິກໍາປະເພດຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍການສ້າງເປັນຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ຂຶ້ນສຳມະໂນທີ່ດິນກະສິກຳເປັນອັນລະອຽດ ລວມທັງການອອກໃບຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້, ການພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ເພື່ອສະເໜີອອກໃບຕາດິນ ນໍາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  2. ດຳເນີນການ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ, ການຫັນປ່ຽນເປົ້າໝາຍການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ຢ່າງເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອແນໃສ່ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳແບບຍືນຍົງ;
  3. ຝຶກ​ອົບຮົມ​ວິຊາ​ການ​ ຕາມ​ຂະ​ແໜງວິຊາ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ຕົນ ​ໃຫ້​ພະນັກງານ​ ຂັ້ນ​ແຂວງ, ຂັ້ນ​ເມືອງ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ ​ແລະ ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່ວຽກ​ງານວິຊາ​ສະ​ເພາະ​ ​ດ້ວຍຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ສູງ;
  4. ຄົ້ນຄວ້າ, ນຳສະເໜີ, ສ້າງນິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້, ການປົກປັກຮັກສາ, ການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງການໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ;
  5. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຂັ້ນ​ເທິງ.