ນິຕິກຳ, ກົດໝາຍ

pdf

Law on Agriculture (1998) Eng

Size: 159.27 KB
Hits: 28
Date added: 20-06-2023
pdf

81. veterinary law 18.08.2008

Size: 344.99 KB
Hits: 23
Date added: 20-06-2023
pdf

31. Forestry Law (2005) Lao

Size: 213.82 KB
Hits: 27
Date added: 20-06-2023
pdf

72. Final Wildlife Law 30 January 2008

Size: 248.56 KB
Hits: 23
Date added: 20-06-2023
pdf

36. Mining Law (1997) Lao

Size: 432.06 KB
Hits: 36
Date added: 20-06-2023
pdf

Forestry Law version 15 date 15 Jan 2008

Size: 346.15 KB
Hits: 23
Date added: 20-06-2023
pdf

29. Tax Law (2005) Lao

Size: 1.04 MB
Hits: 29
Date added: 20-06-2023
pdf

32. Water and Water Resources Law (1996) Lao

Size: 374.24 KB
Hits: 25
Date added: 20-06-2023
pdf

38. Agriculture Law (1998) Lao

Size: 567.26 KB
Hits: 24
Date added: 20-06-2023
pdf

45. Education law (2007) Lao

Size: 263.11 KB
Hits: 22
Date added: 20-06-2023
pdf

51. Food Law (2004) Lao

Size: 334.29 KB
Hits: 23
Date added: 20-06-2023
pdf

41. Urban Plan Law (1999) Lao

Size: 375.10 KB
Hits: 22
Date added: 20-06-2023
pdf

22. Foriegn Investment Promotion Law

Size: 275.52 KB
Hits: 65
Date added: 20-06-2023
pdf

33. Land Law (2003) Lao

Size: 474.89 KB
Hits: 23
Date added: 20-06-2023
pdf

ກົດໝາຍກະສິກຳ (1998) Lao

Size: 567.26 KB
Hits: 168
Date added: 20-06-2023
pdf

Family Law (1990) Lao

Size: 378.36 KB
Hits: 36
Date added: 20-06-2023
pdf

20. Labour Law (2006) Lao

Size: 259.08 KB
Hits: 26
Date added: 20-06-2023
pdf

48. State Assets Law (2002) Lao

Size: 271.65 KB
Hits: 26
Date added: 20-06-2023
pdf

7.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຫານ

Size: 334.29 KB
Hits: 47
Date added: 20-06-2023