TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
ຄູ່​ມື​ການ​ວາງ​ແຜນ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທີ່​ດິນ​ກະ​ສິ​ກຳ​ແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂັ້ນ​ບ້ານ 4.05 MB52028-11-2022 DownloadPreview
ໂປດ​ເຕີ​ສະ​ພາບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ກະ​ສິ​ກຳ ໃນ ສ​ປ​ປ​ລາວ 6.68 MB18917-02-2021 DownloadPreview
ໂປດ​ເຕີ​ວິ​ທີ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຝຸ່ນ​ອົງ​ຄະ​ທາດ 321.41 KB16728-11-2022 DownloadPreview
ແຜນພັບການ​ສຳຫຼວດ ແລະ ສຶກ​ສາ​ດິນ 1.11 MB34428-11-2022 DownloadPreview
ໂປດ​ເຕີ ການ​ສຳຫຼວດ ແລະ ສຶກ​ສາ​ດິນ ໃນ​ສ​ປ​ປ ລາວ 9.83 MB28628-11-2022 DownloadPreview
ໂປດ​ເຕີຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງວຽກ​ງານ​ວາງ​ແຜນ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທີ່​ດິນ​ກະ​ສິ​ກຳແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມຂັ້ນ​ບ້ານ​ໃນ​ເຂດ​ປ່າ​ໄມ້ 382.50 KB3916-03-2022 Download
ໂປດ​ເຕີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ໃນແຕ່ລະບາດກ້າວໃນວຍກງານວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກຳ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັນບ້ານໃນເຂດປ່າໄມ້ 311.62 KB3717-03-2022 Download
​ໂປດ​ເຕີແຜນວາດເຂດທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຂຶນສຳມະໂນທີ່ດິນ ແລະ ການອອກໃບຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ 8.53 MB6217-03-2022 DownloadPreview
ໂປດ​ເຕີຂັ້ນຕອນການຂຶ້ນສຳມະໂນທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ 8.78 MB4717-03-2022 DownloadPreview
ໂປດ​ເຕີຂະບວນການ ຂັ້ນຕອນຂອງວຽກງານວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດິນກະສິກຳແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບ້ານ ໃນເຂດປ່າໄມ້ 2.16 MB4517-03-2022 DownloadPreview
ແຜ່ນ​ພັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ມື GPSMAP 62s/Garmin 7.94 MB4628-11-2022 DownloadPreview
ແຜ່ນ​ພັບ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ຂໍ້​ມູນ Mete Data 718.04 KB5628-11-2022 DownloadPreview
ແຜ່ນ​ພັບ​ວິ​ມີ​ການ​ສ້າງ​ແຜນ​ທີ່​ຄ​ວາມ​ປົກ​ຫຸ້ມກນ​ກະ​ສິ​ກຳ 799.61 KB3828-11-2022 DownloadPreview
ຄູ່ມືການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງດິນ 2.52 MB10228-11-2022 DownloadPreview
ແຜ່ນພັບເຕັກນິກການປູກພືດປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນ 1.05 MB5328-11-2022 DownloadPreview
ແຜ່ນພັບການຜະລິດຝຸ່ນອົງຄະທາດ 1.20 MB10428-11-2022 DownloadPreview
ແຜ່ນພັບການເຮັດນໍ້າສະກັດຊີວະພາບດ້ວຍພືດສະໝຸນໄພໃຊ້ປ້ອງກັນແມງໄມ້ສັດຕູພືດ 822.15 KB6128-11-2022 DownloadPreview
ແຜ່ນພັບວິທີຜະລິດນໍ້າສະກັດຊີວະພາບດ້ວຍພືດຜັກ, ໝາກໄມ້ ແລະ ຫອຍໃຊ້ບຳລຸງພືດ 1.03 MB11928-11-2022 DownloadPreview
ແຜ່ນພັບວິທີການເຜົາ ແລະ ການນຳໃຊ້ຖ່ານແກບ 478.98 KB6028-11-2022 DownloadPreview
ແຜ່ນພັບການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມໃຊ້ປັບປຸງບຳລຸງດິນ 791.73 KB6528-11-2022 DownloadPreview
ຮ່າງ ດໍາລັດ_ວ່າ_ດ້ວຍ_ທີ່_ດິນ_ກະ_ສິ_ກຳ ສະ_ບັບ_ລົງ_ຈົດ_ໝາຍ_ເຫດ ກະ_ຊວງ_ຍຸ_ຕິ_ທຳ 255.75 KB2412-10-2022 DownloadPreview
ໂປດເຕີ ແຜນຍຸດທະສາດ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ຮອດປີ 2030 ແລະ ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2040 1.78 MB828-11-2022 DownloadPreview
ໂປດເຕີ ແຜນຍຸດທະສາດ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ຮອດປີ 2030 ແລະ ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2040 ສະບັບພາສາອັງກິດ 1.70 MB1028-11-2022 DownloadPreview
2. ຄູ່ມືປັກຫຼັກໝາຍ 8.10 MB421-02-2023 Download