TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
ຄູ່​ມື​ການ​ວາງ​ແຜນ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທີ່​ດິນ​ກະ​ສິ​ກຳ​ແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂັ້ນ​ບ້ານ 4.05 MB62028-11-2022 DownloadPreview
ໂປດ​ເຕີ​ສະ​ພາບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ກະ​ສິ​ກຳ ໃນ ສ​ປ​ປ​ລາວ 6.68 MB27117-02-2021 DownloadPreview
ໂປດ​ເຕີ​ວິ​ທີ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຝຸ່ນ​ອົງ​ຄະ​ທາດ 321.41 KB21728-11-2022 DownloadPreview
ແຜນພັບການ​ສຳຫຼວດ ແລະ ສຶກ​ສາ​ດິນ 1.11 MB50328-11-2022 DownloadPreview
ໂປດ​ເຕີ ການ​ສຳຫຼວດ ແລະ ສຶກ​ສາ​ດິນ ໃນ​ສ​ປ​ປ ລາວ 9.83 MB42428-11-2022 DownloadPreview
ໂປດ​ເຕີຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງວຽກ​ງານ​ວາງ​ແຜນ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທີ່​ດິນ​ກະ​ສິ​ກຳແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມຂັ້ນ​ບ້ານ​ໃນ​ເຂດ​ປ່າ​ໄມ້ 382.50 KB7516-03-2022 Download
ໂປດ​ເຕີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ໃນແຕ່ລະບາດກ້າວໃນວຍກງານວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກຳ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັນບ້ານໃນເຂດປ່າໄມ້ 311.62 KB7017-03-2022 Download
​ໂປດ​ເຕີແຜນວາດເຂດທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຂຶນສຳມະໂນທີ່ດິນ ແລະ ການອອກໃບຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ 8.53 MB11817-03-2022 DownloadPreview
ໂປດ​ເຕີຂັ້ນຕອນການຂຶ້ນສຳມະໂນທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ 8.78 MB10117-03-2022 DownloadPreview
ໂປດ​ເຕີຂະບວນການ ຂັ້ນຕອນຂອງວຽກງານວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດິນກະສິກຳແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບ້ານ ໃນເຂດປ່າໄມ້ 2.16 MB10017-03-2022 DownloadPreview
ແຜ່ນ​ພັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ມື GPSMAP 62s/Garmin 7.94 MB9128-11-2022 DownloadPreview
ແຜ່ນ​ພັບ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ຂໍ້​ມູນ Mete Data 718.04 KB12928-11-2022 DownloadPreview
ແຜ່ນ​ພັບ​ວິ​ມີ​ການ​ສ້າງ​ແຜນ​ທີ່​ຄ​ວາມ​ປົກ​ຫຸ້ມກນ​ກະ​ສິ​ກຳ 799.61 KB6728-11-2022 DownloadPreview
ຄູ່ມືການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງດິນ 2.52 MB19428-11-2022 DownloadPreview
ແຜ່ນພັບເຕັກນິກການປູກພືດປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນ 1.05 MB8428-11-2022 DownloadPreview
ແຜ່ນພັບການຜະລິດຝຸ່ນອົງຄະທາດ 1.20 MB13828-11-2022 DownloadPreview
ແຜ່ນພັບການເຮັດນໍ້າສະກັດຊີວະພາບດ້ວຍພືດສະໝຸນໄພໃຊ້ປ້ອງກັນແມງໄມ້ສັດຕູພືດ 822.15 KB8628-11-2022 DownloadPreview
ແຜ່ນພັບວິທີຜະລິດນໍ້າສະກັດຊີວະພາບດ້ວຍພືດຜັກ, ໝາກໄມ້ ແລະ ຫອຍໃຊ້ບຳລຸງພືດ 1.03 MB18928-11-2022 DownloadPreview
ແຜ່ນພັບວິທີການເຜົາ ແລະ ການນຳໃຊ້ຖ່ານແກບ 478.98 KB11928-11-2022 DownloadPreview
ແຜ່ນພັບການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມໃຊ້ປັບປຸງບຳລຸງດິນ 791.73 KB9728-11-2022 DownloadPreview
ຮ່າງ ດໍາລັດ_ວ່າ_ດ້ວຍ_ທີ່_ດິນ_ກະ_ສິ_ກຳ ສະ_ບັບ_ລົງ_ຈົດ_ໝາຍ_ເຫດ ກະ_ຊວງ_ຍຸ_ຕິ_ທຳ 255.75 KB4912-10-2022 DownloadPreview
ໂປດເຕີ ແຜນຍຸດທະສາດ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ຮອດປີ 2030 ແລະ ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2040 1.78 MB3928-11-2022 DownloadPreview
ໂປດເຕີ ແຜນຍຸດທະສາດ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ຮອດປີ 2030 ແລະ ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2040 ສະບັບພາສາອັງກິດ 1.70 MB3928-11-2022 DownloadPreview
2. ຄູ່ມືປັກຫຼັກໝາຍ 8.10 MB2921-02-2023 Download