ກົດໝາຍ

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
2.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ 234.61 KB14006-11-2020 DownloadPreview
3.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ 4.67 MB22006-11-2020 DownloadPreview
4.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນພືດ 306.60 KB7906-11-2020 DownloadPreview
5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະມົງ 307.69 KB7906-11-2020 DownloadPreview
6.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ 2.00 MB41806-11-2020 DownloadPreview
7.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຫານ 334.29 KB6006-11-2020 DownloadPreview
8.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ 409.64 KB16506-11-2020 DownloadPreview
9.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ 1.16 MB15306-11-2020 DownloadPreview
16.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະເພດ 7.75 MB25406-11-2020 DownloadPreview
17.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ 445.15 KB14806-11-2020 DownloadPreview
18.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງເດັກ 262.00 KB5106-11-2020 DownloadPreview
19.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ 727.69 KB13106-11-2020 DownloadPreview
20. Labour Law (2006) Lao 259.08 KB10524-02-2020 DownloadPreview
20. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໂທລະຄົມມະນາຄົມ 793.15 KB27106-11-2020 DownloadPreview
22. Foriegn Investment Promotion Law 275.52 KB4624-02-2020 DownloadPreview
29. Tax Law (2005) Lao 1.04 MB63324-02-2020 DownloadPreview
31. Forestry Law (2005) Lao 213.82 KB22424-02-2020 DownloadPreview
32. Water and Water Resources Law (1996) Lao 374.24 KB5024-02-2020 DownloadPreview
33. Land Law (2003) Lao 474.89 KB3924-02-2020 DownloadPreview
36. Mining Law (1997) Lao 432.06 KB22524-02-2020 DownloadPreview
38. Agriculture Law (1998) Lao 567.26 KB6924-02-2020 DownloadPreview
41. Urban Plan Law (1999) Lao 375.10 KB12124-02-2020 DownloadPreview
45. Education law (2007) Lao 263.11 KB6024-02-2020 DownloadPreview
48. State Assets Law (2002) Lao 271.65 KB77024-02-2020 DownloadPreview
51. Food Law (2004) Lao 334.29 KB8524-02-2020 DownloadPreview
72. Final Wildlife Law 30 January 2008 248.56 KB6924-02-2020 DownloadPreview
81. veterinary law 18.08.2008 344.99 KB9524-02-2020 DownloadPreview
Family Law (1990) Lao 378.36 KB50524-02-2020 DownloadPreview
Forestry Law version 15 date 15 Jan 2008 346.15 KB9424-02-2020 DownloadPreview
Law on Agriculture (1998) Eng 159.27 KB4630-07-2020 DownloadPreview
ກົດໝາຍກະສິກຳ (1998) Lao 567.26 KB51630-07-2020 DownloadPreview
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເຄມີ 1.54 MB15406-11-2020 DownloadPreview
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ (2019) 750.35 KB14506-11-2020 DownloadPreview
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ 348.17 KB5606-11-2020 DownloadPreview
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ 1.96 MB35806-11-2020 DownloadPreview
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊົນລະປະທານ 3.46 MB12706-11-2020 DownloadPreview
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (2003) 474.89 KB6806-11-2020 DownloadPreview
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສື່ມວນຊົນ ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ (2016) 1.66 MB25806-11-2020 DownloadPreview
ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້​ວຍທີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ (2019) 748.17 KB945130-07-2020 DownloadPreview
ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ແຮງ​ງານ ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ (2006) Lao 259.08 KB7324-02-2020 DownloadPreview